வேண்டும் நமக்கு விடுதலை!

சர்வ தேச பெண்கள் தினம் ஆகிய இன்று முதலாளித்துவத்தையும், ஆணாதிக்கத்தையும் வீழ்த்த உறுதி ஏற்போம்!

This entry was posted in Art & Life, Featured, Women Workers, தமிழ் and tagged , . Bookmark the permalink.